Raport bieżący nr 31/2018

Podstawa prawna: Inne regulacje.

Temat: Kandydatury Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz oraz Pani  Katarzyny Basiak-Gała do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 22 czerwca 2018 roku, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („PTE PZU”) reprezentujące akcjonariusza Spółki Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", poinformowało że zamierza zgłosić kandydatury Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz oraz Pani Katarzyny Basiak-Gała w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r. („Zgromadzenie”).


W opinii PTE PZU kariera zawodowa kandydatek zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Grażyna Sudzińska- Amroziewicz wyraziła zgodę na powołanie jej w skład Rady Nadzorczej Spółki. Nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez Panią Grażynę Sudzińską-Amroziewicz funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 par. 1 i par. 2 lub 387 KSH. Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce  konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani  Grażyna Sudzińska Amroziewicz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyła jako członek jej organu. Pani  Grażyna Sudzińska-Amroziewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone  w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Katarzyna Basiak-Gała wyraziła zgodę na kandydowanie i powołanie jej jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez Panią Katarzynę Basiak-Gała funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 par. 1 i par. 2 lub 387 KSH. Pani Katarzyna Basiak-Gała nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce  konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani  Katarzyna Basiak-Gała nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyła jako członek jej organu. Katarzyna Basiak-Gała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Katarzyna Basiak-Gała nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Ponadto Pani Katarzyna Basiak-Gała spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone  w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysów zawodowych, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz oraz Pani Katarzyny Basiak-Gała, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zgromadzeniem

Pliki do pobrania