Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Temat:  Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 4 stycznia 2019 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), informację przesłaną na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.(Dz. U. z 2018 r. poz. 512, ze zm. dalej ,,Ustawa”), że w wyniku, nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo, akcji spółki VRG Spółka Akcyjna (,,Spółka”) (dawniej pod firmą: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie, w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 28 grudnia 2018 r., rozliczonej  w dniu 28 grudnia 2018 r. oraz wyniku asymilacji akcji spółki BYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z akcjami Spółki, przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 2018 r., udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł powyżej progu 10%, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionymi zdarzeniami, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 21.137.000 akcji Spółki, co stanowiło 9,02% kapitału zakładowego Spółki i dawało 21.137.000 głosów, co stanowiło 9,02% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymieniowych zdarzeniach, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 25.455.558 akcji Spółki, co stanowi 10,86% kapitału zakładowego Spółki i daje 25.455.558 głosów oraz stanowi 10,86% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych , o których mowa w art.69 b ust. 1 Ustawy.