Raport bieżący Nr 18/2009

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula Group S.A., które odbędzie się w dniu 27 lutego 2009 roku.

Uchwała nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………….”

Uchwała nr …../2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawartą przez Spółkę z Fortis Bank Polska S.A. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny, z dnia 30 grudnia 2008 roku i na zabezpieczenie wierzytelności tego Banku z tytułu Umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, oraz na przewidziane w tej umowie sposoby zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank Polska S.A. w celu zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. z dochodu przynoszonego przez przedsiębiorstwo na podstawie stosunku dzierżawy.
6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Uchwała nr …../2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawartą przez Spółkę z Fortis Bank Polska S.A. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny, z dnia 30 grudnia 2008 roku i na zabezpieczenie wierzytelności tego Banku z tytułu Umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, oraz na przewidziane w tej umowie sposoby zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank Polska S.A. w celu zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. z dochodu przynoszonego przez przedsiębiorstwo na podstawie stosunku dzierżawy.

"§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawartą przez Spółkę z Fortis Bank Polska S.A. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą, chociażby jego skład był zmienny, z dnia 30 grudnia 2008 roku i na zabezpieczenie wierzytelności tego Banku z tytułu Umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami.

§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża ponadto zgodę na przewidziane w w/w umowie zastawu rejestrowego sposoby zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank Polska S.A. w celu zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. z dochodu przynoszonego przez przedsiębiorstwo na podstawie stosunku dzierżawy.”

Erwin Bakalarz
Prokurent