Raport bieżący Nr 17/2010

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula Group S.A. w dniu 25 maja 2010 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Erwin Bakalarz
Prokurent

Pliki do pobrania