Raport bieżący Nr 12/2011

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2011  roku dokonała wyboru Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, które miało miejsce w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Zgodnie z treścią podjętych jednomyślnie uchwał Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji powołani zostali:
Pan Grzegorz Pilch na stanowisko Prezesa Zarządu;
Pani Aldona Sobierajewicz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu;
Pan Mateusz Żmijewski  na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Pan Grzegorz Pilch - Prezes Zarządu
Pan Grzegorz Pilch jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 roku uzyskał Licencję Maklera Papierów Wartościowych, a w 1997 roku – Licencję Maklera Giełdowego. Od 1993 do 1999 roku Pan Grzegorz Pilch pracował w Domu Maklerskim Penetrator S.A., kolejno na stanowiskach asystenta maklera, maklera, zastępcy kierownika działu operacyjnego, kierownika działu operacyjnego i zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie. W 1999 roku objął funkcję Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu w Alma Market S.A., gdzie następnie, w latach 2001–2008, piastował stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu. Od lipca do grudnia 2008 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki W.KRUK S.A. 15 lipca 2008 roku Pan Grzegorz Pilch objął funkcję Wiceprezesa Zarządu w Vistula Group S.A., natomiast 9 października 2009 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Vistula Group S.A.
Ponadto Pan Grzegorz Pilch pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej DCG S.A., Członka Rady Nadzorczej Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. Do stycznia 2011 roku Pan Grzegorz Pilch pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Pilch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Grzegorz Pilch nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Aldona Sobierajewicz - Wiceprezes Zarządu
Pani Aldona Sobierajewicz jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2008 ukończyła program MBA Poznań–Atlanta przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1994–2004 Pani Aldona Sobierajewicz pracowała w Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. w Warszawie, kolejno na stanowiskach Okręgowego, Dywizyjnego oraz Regionalnego Dyrektora Sprzedaży. W lutym 2005 roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży w Spółce W.KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu, natomiast od 1 października 2007 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki W.KRUK S.A. 15 października 2008 roku Pani Aldona Sobierajewicz została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Vistula Group S.A. Ponadto Pani Aldona Sobierajewicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DCG S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Aldona Sobierajewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Aldona Sobierajewicz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mateusz Żmijewski - Wiceprezes Zarządu
Pan Mateusz Żmijewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1998–1999 pracował jako doradca ubezpieczeniowy w Rentier s.c., zaś w 2000 roku był analitykiem w BTW Investment Services. W 2000 roku Pan Mateusz Żmijewski rozpoczął pracę w Vistula S.A. kolejno na stanowiskach Analityka Finansowego, Zastępcy Głównego Księgowego oraz Głównego Księgowego. W latach 2003–2006 był Członkiem Zarządu Vistula S.A., natomiast w okresie I–VII 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Reporter S.A. W lipcu 2008 roku Pan Mateusz Żmijewski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Vistula Group S.A. Ponadto Pan Mateusz Żmijewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DCG S.A.  i Wólczanka Production 3 Sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mateusz Żmijewski  nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mateusz Żmijewski  nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent