Raport bieżący Nr 1/2011

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Mieczysława Starka pełniącego funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej Vistula Group S.A. i posiadającego stały dostęp do informacji poufnych, dotyczące zdarzeń, które spowodowały obowiązek informacyjny.

Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1.Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji
Mieczysław Starek

2.Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje sprzedaży akcji spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przez Mieczysława Starka pełniącego funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej Vistula Group S.A. i posiadającego stały dostęp do informacji poufnych dotyczących Vistula Group S.A.

3.Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie

4.Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen jednego dnia (szt.); Średnia cena transakcji (zł)

12  stycznia 2011; Sprzedaż; 134.086; 2,30
13  stycznia 2011; Sprzedaż; 100.000; 2,46

Razem; Sprzedaż; 234.086; 2,37


5. Miejsce zawarcia transakcji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Tryb zawarcia transakcji
Na rynku regulowanym sesyjne zwykłe

7.Data i miejsce sporządzenia informacji
Kraków,   14 stycznia  2011 roku

 

Erwin Bakalarz

Prokurent