Raport bieżący nr 9/2015

Raport bieżący nr 9/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Wcześniejszy wykup obligacji serii D.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 marca 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu Obligacji serii D w całości celem umorzenia, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Kuponowych, Amortyzowanych Serii D o numerach od 1 do 140.000 z dnia 7 sierpnia 2013 roku stanowiącymi załącznik do  Uchwały Zarządu Vistula Group S.A. Nr 01/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku

 

Wcześniejszym wykupem zostaną objęte wszystkie Obligacje, tj. 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 850,00 (osiemset pięćdziesiąt) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 119.000.000,00 (sto dziewiętnaście milionów) złotych. Dniem wykupu dla wcześniejszego wykupu Obligacji będzie dzień przypadający po upływie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia Agentowi ds. Płatności zawiadomienia o wcześniejszym wykupie Obligacji. Wykup zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Odsetki będą naliczane do dnia wcześniejszego wykupu.

 

Przed podjęciem wyżej wymienionej uchwały Zarządu Spółki datą całkowitego wykupu Obligacji był dzień 13 sierpnia 2018 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent