Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2018 roku


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła z dniem dzisiejszym uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 186 do:

a) dokonania przeglądu  jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz  skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki - za okres 1.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

b) dokonania badania  jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki - za okres 1.01.2018 r. –31.12.2018 r.

W związku z treścią uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej, zakres obowiązywania umowy z w/w firmą audytorską zawartą w roku ubiegłym na przegląd i badanie sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, zostanie rozszerzony aneksem na przegląd i badanie sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018.

Spółka korzystała dotychczas z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2009 roku oraz za III kwartał 2009 roku oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.  W 2009 roku Spółka korzystała również z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. w zakresie doradztwa podatkowego związanego z transakcją zbycia nieruchomości.  W roku 2017 Spółka korzystała z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku. Mazars Audyt Sp. z o.o. przeprowadziła również weryfikację oświadczeń Spółki dotyczących spełnienia i prawidłowości wyliczenia wskaźników finansowych dotyczących kowenantów wskazanych w umowie kredytowej zawartej przez Spółkę z bankiem PKO Bank Polski S.A., według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku. W 2017 roku Mazars Audyt Sp. z o.o. przeprowadziła także badanie skonsolidowanych informacji finansowych pro forma Spółki obejmujących skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku oraz od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, przygotowanych dla celów projektu memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW emisji akcji Spółki serii O, planowanej  w związku z zamiarem transakcji połączenia Spółki  z Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie.