Raport bieżący nr 8/2015

Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Temat: Zawarcie znaczących umów.

 

Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. otrzymała od  banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) następujące umowy kredytowe podpisane z dniem 9 marca 2015 roku:

 

1. Umowę kredytu terminowego (Kredyt A) do kwoty 47.600.000,00 PLN (dalej: „Umowa o Kredyt A”).

 

2. Umowę kredytu terminowego (Kredyt B) do kwoty 71.400.000,00 PLN (dalej: „Umowa o Kredyt B”), z opcją przeniesienia praw i obowiązków kredytobiorcy (w tym przejęciem długu) przez jednostkę zależną od Spółki tj. spółkę W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „W.KRUK”). Po dokonaniu przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przez W.KRUK nastąpi zmiana kredytobiorcy w Umowie o Kredyt B, tj. w miejsce Spółki w pełnię praw i obowiązków kredytobiorcy wstąpi jednostka zależna W.KRUK w związku z czym dojdzie do przejęcia długu przez W.KRUK. Po przeniesieniu praw i obowiązków kredytobiorcy na W.KRUK, Spółka będzie odpowiedzialna za spłatę Kredytu B jako poręczyciel.

 

3. Umowę limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 30.000.000,00 PLN (dalej: „Umowa Limitu”), z podziałem na:

1) Sublimit na kredyt w rachunku bieżącym złotowym (PLN) do kwoty: 12.000.000,00 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki,

2) Sublimit na akredytywy dokumentowe własne w walucie PLN, EUR, USD wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN, EUR, USD z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności wynikających z otwieranych przez Bank akredytyw dokumentowych do kwoty: 9.000.000,00 PLN,

3) Sublimit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym oraz regwarancje w walucie PLN, EUR, USD  wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN, EUR, USD z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności wynikających z wystawianych przez Bank gwarancji bankowych do kwoty 12.000.000,00 PLN.

 

4. Umowa o Kredyt A oraz Umowa o Kredyt B zostały zawarte na okres do dnia 31.12.2024 roku. Umowa Limitu została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.

 

5. Środki pozyskane w ramach Kredytu A oraz w ramach Kredytu B Spółka przeznaczy w całości na refinansowanie (wcześniejszy przedterminowy wykup) obligacji serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 01/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii D przez Vistula Group S.A. oraz zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Kuponowych, Amortyzowanych Serii D o numerach od 1 do 140.000 z dnia 7 sierpnia 2013 roku przyjętych na podstawie wyżej powołanej Uchwały Zarządu Spółki Nr 01/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku. Warunki emisji obligacji przewidują prawo Spółki do wcześniejszego wykupu obligacji serii D.

 

6. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy o Kredyt A oraz umowy o Kredyt B wynosi WIBOR 3M + marża Banku.

 

7. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy Limitu wynosi:

a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie polskiej (PLN): WIBOR 1M + marża banku

b) kredyt obrotowy odnawialny z przeznaczeniem na finansowanie akredytyw: WIBOR 1M + marża Banku;

c) kredyt powstały w wyniku wypłaty z gwarancji: WIBOR 1M / LIBOR 1M / EURIBOR 1M + marża Banku.

 

8. Ponadto Umowa o Kredyt A, Umowa o Kredyt B oraz Umowa Limitu zawierają szereg tzw. kowenantów, tj. szczegółowych i restrykcyjnych klauzul zobowiązujących Spółkę, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.

 

9. Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy o Kredyt A  stanowić będą:

1) Klauzula potrącenia wierzytelności Banku z rachunków Spółki prowadzonych przez Bank,

2) Zastaw rejestrowy na zapasach – wyroby odzieżowe – o wartości nie niższej niż 73.000.000,00 PLN,

3) Zastaw rejestrowy na znaku „Vistula”,,

4) Zastaw rejestrowy na znaku „Wólczanka”,,

5) Zastaw rejestrowy na akcjach W.KRUK (posiadanych przez Spółkę), z zastrzeżeniem postanowień art.336 KSH,

6) Zastaw rejestrowy na akcjach DCG S.A. z siedzibą w Warszawie (posiadanych przez Spółkę),

7) Zastaw rejestrowy na udziałach Wólczanka Production  3 Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (posiadanych przez Spółkę),

8) Zastaw rejestrowy na udziałach VG Property Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (posiadanych przez Spółkę),

9) Hipoteka łączna w wysokości 54.807.840,00 PLN na nieruchomościach Spółki,

10) Przelew praw z  umów ubezpieczenia zapasów i nieruchomości;

11) Przelew praw z  umowy z Operatorem płatności kartowych - dotyczącej rozliczeń transakcji płatności dokonywanych przez kontrahentów Spółki przy użyciu kart bankowych

12) Oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

 

Zabezpieczenia, o których mowa powyżej w ppkt. 1-12 zabezpieczać będą jednocześnie (z równym pierwszeństwem) kredyt udzielony na podstawie Umowy o Kredyt A oraz kredyt udzielony Spółce na podstawie Umowy Limitu.

 

10. Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy o Kredyt B  stanowić będą:

1) Klauzula potrącenia wierzytelności Banku z rachunków Spółki, a po przejęciu długu - z rachunków W.KRUK SA prowadzonych przez Bank,

2) Zastaw rejestrowy na zapasach – wyroby jubilerskie – o wartości nie niższej niż 96.000.000,00 PLN,

3) Zastaw rejestrowy na znaku „W. KRUK”,

4) Przelew praw z umowy ubezpieczenia zapasów,

5) Poręczenie przez Spółkę do maksymalnej kwoty nieprzekraczającej 107.100.000 PLN, które zostanie udzielone przez Spółkę po przeniesieniu swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy o Kredyt B na W. KRUK. z możliwością jego zwolnienia po 3 latach;

6) Przelew praw z  umowy z Operatorem płatności kartowych - dotyczącej rozliczeń transakcji płatności dokonywanych przez  kontrahentów Spółki przy użyciu kart bankowych,

7) Oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

 

Zabezpieczenia, o których mowa powyżej w ppkt. 1-4 i 6-7 zabezpieczać będą jednocześnie (z równym pierwszeństwem) kredyt udzielony na podstawie Umowy o Kredyt B oraz kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego udzielony W.KRUK.

 

11. Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Limitu stanowić będą:

1) Weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,

2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

3) Zabezpieczenia, o których mowa w  pkt. 9 ppkt. 1-12, które zabezpieczać będą jednocześnie (z równym pierwszeństwem) Kredyt A oraz kredyt udzielony Spółce na podstawie Umowy Limitu.

 

12. Dodatkowo Spółka zawiadamia o zawarciu w dniu 9 marca 2015 r. pomiędzy Bankiem a W.KRUK jako jednostką zależną od Spółki umowy limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 22.000.000,00 PLN,  z podziałem na

1) Sublimit na kredyt w rachunku bieżącym złotowym (PLN) do kwoty: 10.000.000,00 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki,

2) Sublimit na akredytywy dokumentowe własne w walucie PLN, EUR, USD wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN, EUR, USD z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności wynikających z otwieranych przez Bank akredytyw dokumentowych do kwoty: 5.000.000,00 PLN,

3) Sublimit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym oraz regwarancje w walucie PLN, EUR, USD  wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN, EUR, USD z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności wynikających z wystawianych przez Bank gwarancji bankowych do kwoty 9.000.000,00 PLN.

 

Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.  Umowa zawiera tzw. kowenanty, tj. szczegółowe i restrykcyjne klauzule zobowiązujące W.KRUK, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.

Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie w/w umowy wynosi:

a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie polskiej (PLN): WIBOR 1M + marża banku

b) kredyt obrotowy odnawialny z przeznaczeniem na finansowanie akredytyw: WIBOR 1M + marża Banku;

c) kredyt powstały w wyniku wypłaty z gwarancji: WIBOR 1M / LIBOR 1M / EURIBOR 1M + marża Banku.

 

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu w/w umowy stanowić będą:

1) Weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,

2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

3) Zabezpieczenia, o których mowa w  pkt. 10 ppkt. 1-4 i 6, które zabezpieczać będą jednocześnie (z równym pierwszeństwem) Kredyt B oraz kredyt udzielony W.KRUK; zabezpieczenia te będą obejmować wierzytelności z w/w umowy również po wstąpieniu W.KRUK w prawa i obowiązki kredytobiorcy w Kredycie B.

4) poręczenie Spółki z możliwością jego zwolnienia po 36 miesiącach.

 

13. Kryterium uznania wyżej opisanych umów za umowy znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Spółki. W odniesieniu do Umowy o Kredyt A oraz Umowy o Kredyt B kryterium uznania ich za odrębne umowy znaczące jest ich indywidualna wartość  przekraczająca 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent