Raport bieżący nr 69/2015

Raport bieżący: 69/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Temat: Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Jerzy Mazgaj

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.


3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje spółki Vistula Group S.A.

4. Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena (zł)
01.10.2015; Kupno; 50.000; 2,86

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcja  sesyjna  na GPW


7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   2 października 2015 roku


Vistula Group S.A. informuje dodatkowo zgodnie z informacją otrzymaną od Pana Jerzego Mazgaja, że w odniesieniu do transakcji zakupu 100.000 akcji Vistula Group S.A. z dnia 28 września 2015 roku, wymienionej w zawiadomieniu z dnia 29 września 2015 roku, o której Vistula Group S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 66/2015 oraz transakcji zakupu 50.000 akcji Vistula Group S.A. z dnia 30 września 2015 roku, wymienionej w zawiadomieniu z tego samego dnia, o której Vistula Group S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 67/2015, pakiet akcji został nabyty w ramach transakcji sesyjnej, a nie transakcji pakietowej, jak podano w zawiadomieniu.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu