Raport bieżący nr 68/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. (poprzednia nazwa: Vistula Group S.A., dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Files to download