Raport bieżący nr 67/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. (poprzednia nazwa: Vistula Group S.A., dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku, Pan Jerzy Mazgaj, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił Spółkę, że w związku ze zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki z dnia 30 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 64/2018 dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z połączeniem z inną spółką) zmienił się stan posiadania przez niego akcji Spółki.

Przed zdarzeniem Pan Jerzy Mazgaj posiadał 16.216.333 szt. akcji, co stanowiło 8,95% kapitału zakładowego oraz 16.216.333 głosów, co stanowiło 8,95% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Natomiast podmiot powiązany z Panem Jerzym Mazgajem - Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie posiadała 4.000.000 szt.  akcji i 4.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zdarzeniem łączenie z podmiotem powiązanym Pan Jerzy Mazgaj posiadał 20.216.333 szt. akcji, co stanowiło 11,16% kapitału zakładowego oraz 20.216.333 głosów, co stanowiło 11,16% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zdarzeniu Pan Jerzy Mazgaj posiada 17.944.333 szt. akcji, co stanowi 7,65% kapitału zakładowego oraz 17.944.333 głosów, co stanowi 7,65% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zdarzeniu łącznie z podmiotem powiązanym Pan Jerzy Mazgaj posiada 21.944.333 szt. akcji, co stanowi 9,36% kapitału zakładowego oraz 21.944.333 głosów, co stanowi 9,36% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.