Raport bieżący nr 66/2015

Raport bieżący: 66/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Temat: Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych..

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Jerzy Mazgaj

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje spółki Vistula Group S.A.

4. Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena (zł)
28.09.2015; Kupno; 60.000; 2,79
28.09.2015; Kupno; 40.000; 2,80

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcja  pakietowa  na GPW


7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   29 września 2015 roku

 

Erwin Bakalarz

Prokurent