Raport bieżący nr 65/2015

Raport bieżący nr  65/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Zawarcie aneksu do umowy poręczenia zwiększającego wartość udzielonego poręczenia powyżej 10% kapitałów własnych Spółki.


Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 25 września 2015 r. otrzymała od  Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) aneks nr 1 podpisany w dniu 24 września 2015 r. do umowy poręczenia zawartej w dniu 10 marca 2015 r. pomiędzy Bankiem i Spółką jako poręczycielem, na podstawie której Spółka poręczyła za zobowiązania jednostki zależnej od Spółki tj. spółki W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „W.KRUK”) wynikające z zawartej w dniu 9 marca 2015 r. pomiędzy W.KRUK jako kredytobiorcą oraz Bankiem  jako kredytodawcą umowu limitu kredytowego wielocelowego (dalej: „Umowa Kredytu Wielocelowego”) [wraz z późn. zm.], na podstawie której Bank zgodził się udostępnić W.KRUK limit kredytowy wielocelowy do kwoty 36.000.000,00 zł ustalonej w Aneksie nr 4 do Umowy Kredytu Wielocelowego z dnia 23 września 2015 r. z przeznaczeniem na kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny, gwarancje bankowe oraz akredytywy dokumentowe na warunkach określonych w Umowie Kredytu Wielocelowego.

Zgodnie z przedmiotowym aneksem nr 1 do umowy poręczenia z dnia 10 marca 2015 roku, udzielone przez Spółkę poręczenie za zobowiązania W.KRUK wobec Banku wynikające z Umowy Kredytu Wielocelowego zostało ograniczone do maksymalnej kwoty nieprzekraczającej 54.000.000,00 zł.

O zawarciu Umowy Kredytu Wielocelowego oraz związanym z nią poręczeniu przez Spółkę za zobowiązania W.KRUK wobec Banku, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 10 marca 2015 r.. Poręczenie zostało udzielone na okres zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Wielocelowego jednak nie dłużej niż do dnia 9 marca 2023 r. z możliwością jego zwolnienia po 36 miesiącach.

W związku z zawarciem wyżej opisanego aneksu nr 1 do umowy poręczenia z dnia 10 marca 2015 r., wartość udzielonego w niej poręczenia przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.