Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o ofercie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Temat: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji


Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka władz Vistula Group S.A.:

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1.Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:

Brak zgody na publikację danych osobowych

2.Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja zbycia akcji spółki Vistula Group S.A. zawarta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną, w której osoba obowiązana pełni funkcję w Radzie Nadzorczej.

3.Firma podmiotu dokonującego transakcji zbycia

Podmiot dokonujący transakcji zbycia: podmiot, w którym osoba obowiązana pełni funkcję w Radzie Nadzorczej.

4.Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje spółki Vistula Group S.A.

5.Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków, 26 lutego 2014 roku.

6.Opis transakcji

Data rozliczenia transakcji Kupno/sprzedaż Wolumen  Cena
24 lutego 2014 Sprzedaż 2.581.169 1,80 PLN


7.Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

8.Tryb zawarcia transakcji

Transakcja pakietowa na GPW

 

Erwin Bakalarz

Prokurent