Raport bieżący nr 61/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Wniosek o zawieszenie notowań akcji Bytom S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką Vistula Group S.A.

Zarząd spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości, iż w związku z planowanym połączeniem spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie, uzyskał informację, że Zarząd spółki Bytom S.A. w dniu 27 listopada 2018 roku złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji spółki Bytom S.A. (kod ISIN: PLBYTOM00010) na rynku podstawowym GPW począwszy od dnia 29 listopada 2018 roku, w związku z czym ostatnim dniem notowań akcji spółki Bytom S.A. byłby dzień 28 listopada 2018 roku.
Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy połączenia, Zarząd spółki Vistula Group S.A. poinformuje o tym fakcie akcjonariuszy odrębnym raportem bieżącym.