Raport bieżący nr 59/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie  informacje bieżące i okresowe

Temat: Warunkowe powołanie Pana Michała Wójcika do Zarządu  Vistula Group S.A.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 16 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie warunkowego powołania Pana Michała Wójcika do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki z Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie Uchwały nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie połączenia Vistula Group S.A. oraz Bytom S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Wójcik wyraził zgodę na kandydowanie do Zarządu Spółki. Ponadto Pan Michał Wójcik jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 par. 2 KSH. Z zastrzeżeniem, że do dnia połączenia Vistula Group S.A. oraz Bytom S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu Bytom S.A., Pan Michał Wójcik nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu. Pan Michał Wójcik nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie istnieją jakiekolwiek inne znane mu przeszkody dla kandydowania do Zarządu Spółki.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej otrzymane informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Michała Wójcika.

Pan Michał Wójcik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Wydział Handlu Zagranicznego).

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 1992 – 1993 pracował w PHZ Stalexport;

W latach 1993 – 1995 pracował w Unilever Polska;

W okresie od stycznia 1996 roku do października 1998 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Handlu i Marketingu;

W okresie od października 1998 roku do stycznia 2002 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu;

W okresie od stycznia 2002 roku do czerwca 2002 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu;

W okresie od czerwca 2002 roku do stycznia 2003 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu;

W okresie od stycznia 2003 roku do marca 2006 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu;

W okresie od kwietnia 2006 roku do września 2006 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu;

W okresie od października 2006 roku do grudnia 2007 roku pracował w Vistula & Wólczanka S.A. na stanowisku Doradcy Strategicznego Spółki;

W okresie od stycznia 2008 roku do lipca 2008 roku pracował w Reporter S.A .na stanowisku Prezesa Zarządu;

W okresie od lipca 2008 roku do października 2009 roku pracował w Vistula Group S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu.

W okresie od maja 2010 roku do czerwca 2017 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Simple Creative Products S.A.

W okresie od lipca 2010 roku do chwili obecnej pracuje w Bytom S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu.