Raport bieżący nr 56/2017

Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

 

 

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Files to download