Raport bieżący nr 55/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego dotyczącego emisji nowych akcji Emitenta serii O w związku z połączeniem ze spółką Bytom S.A.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 29 października 2018 roku otrzymała informację o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zatwierdzeniu aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego Emitenta sporządzonego w związku z ofertą publiczną nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w związku z połączeniem Emitenta ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie, zatwierdzonego w dniu 8 października 2018 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („Memorandum”).
Aneks nr 1 do Memorandum został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Spółkę w dniu 19 października 2018 roku raportu bieżącego nr 53/2018  dotyczącego otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia w sprawie znaczącego pakietu akcji.
Elektroniczna wersja Aneksu nr 1 do Memorandum opublikowana zostanie w dniu 30 października 2018 roku na stronie internetowej Emitenta www.vistulagroup.pl w dziale: „dla Inwestorów” oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, to jest Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie www.bossa.pl.