Raport bieżący nr 54/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Kandydatura Pana Jana Pilcha do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 25 października 2018 roku akcjonariusz Spółki IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,  reprezentowany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 31 października 2018 roku, zgłosił kandydaturę Pana Jana Pilcha do powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Pilch wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto Pan Jan Pilch jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 par. 2 KSH, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jan Pilch jest Akcjonariuszem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Bytom S.A.  
Pan Jan Pilch nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie istnieją jakiekolwiek inne znane mu przeszkody dla kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej otrzymane informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Jana Pilcha, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zgromadzeniem.

Pan Jan Pilch ukończył Wydział Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie z tytułem magister inżynier. Jest współzałożycielem i wieloletnim Wiceprezesem Zarządu spółki Artman S.A. z siedzibą w Krakowie, notowanej na GPW w Warszawie w latach 2004-2009.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Bytom S.A. od grudnia 2010 r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Simple Creative Porducts od czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Gino Rossi od lipca 2011 r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Terra Casa S.A. od maja 2013 r.
Pan Jan Pilch jest prywatnym przedsiębiorcą i inwestorem giełdowym.