Raport bieżący nr 54/2015

Raport bieżący: 54/2015


Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Temat: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji


Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A. i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych, nie będącej członkiem zarządu Vistula Group S.A.

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Brak zgody na przekazanie danych osobowych

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje zbycia akcji Vistula Group S.A. przez  osobę pełniącą funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A.  i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych, nie będącą członkiem zarządu Vistula Group S.A.

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A.

4. Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)
29 maja 2015; Sprzedaż; 6.000; 2,17
1 lipca 2015; Sprzedaż; 6.056; 2,07

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcje sesyjne na GPW

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Poznań, 2 lipca 2015 roku