Raport bieżący nr 52/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Opinia biegłego z badania planu połączenia spółek Vistula Group S.A. i Bytom S.A

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 30/2017 z dnia 8 maja 2017 r., numer 34/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r., numer 44/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. i numer 46/2017 z dnia 15 września 2017 r. dotyczących procesu przygotowania połączenia spółek Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmująca) oraz Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana), przekazuje do publicznej wiadomości otrzymaną w dniu 13 listopada 2017 roku pisemną opinię biegłego z badania planu połączenia Vistula Group S.A. i Bytom S.A., sporządzoną zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt: KR XI Ns-Rej. KRS 35733/17/271.
Opinia biegłego, o której mowa powyżej jest dostępna do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.vistulagroup.pl w zakładce dla inwestorów oraz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Files to download