Raport bieżący nr 52/2015

 

Raport bieżący: 52/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Temat: Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

 

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

 

Jerzy Mazgaj

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

 

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

 

 

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

 

Akcje spółki Vistula Group S.A.

 

4. Opis transakcji:

 

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena (zł)

26 czerwca 2015; Kupno; 95.000; 2,64

 

5. Miejsce zawarcia transakcji

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

 

6. Tryb zawarcia transakcji

 

Transakcja  pakietowa  na GPW

 

 

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

 

Kraków,   30 czerwca 2015 roku

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu