Raport bieżący nr 5/2014

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Temat: Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 15%


Vistula Group  S.A. w Krakowie  („Spółka”) informuje, że w dniu 24 lutego 2014 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa („IPOPEMA TFI”), informację przekazaną na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), że w wyniku nabycia przez IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 19 lutego 2014 r. z datą rozliczenia w dniu 24 lutego 2014 r., akcji Spółki, udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów Spółki przekroczył próg 15%.

Przed ww. zdarzeniem Fundusz posiadał 25.519.999 akcji, stanowiących 14,68% kapitału zakładowego Spółki, dających 25.519.999 głosów, co stanowiło 14,68% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada łącznie 28.500.000 akcji, co stanowi 16,39% kapitału zakładowego Spółki i daje 28.500.000 głosów oraz 16,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Tym samym na dzień niniejszego zawiadomienia łącznie fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadają 28.500.000 akcji, co stanowi 16,39% kapitału zakładowego Spółki i daje 28.500.000 głosów, stanowiących 16,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

Erwin Bakalarz

Prokurent