Raport bieżący Nr 5/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki w 2013 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu odbytym w dniu 10 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9, wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2696 do: a) dokonania przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2013 r.– 30.06.2013 r. oraz przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2013 r. – 30.06.2013 r. b) dokonania badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2013 r. – 31.12.2013 r. oraz badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2013 r. –31.12.2013 r. Umowa z firmą audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. zostanie zawarta na rok obrotowy 2013. Spółka korzystała dotychczas z usług PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres pierwszego półrocza roku obrotowego 2010, 2011 i 2012 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 2011 i 2012.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent