Raport bieżący nr 49/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

Vistula Group Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 10 października 2017 roku Pan Jerzy Mazgaj, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie  art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił Spółkę, że w wyniku nabycia przez niego akcji Spółki w transakcjach na GPW dokonanych w dniu 5 października 2017 r. oraz w 9 dniu października 2017 r., uległ zmianie stan posiadania przez niego akcji Spółki.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Files to download