Raport bieżący nr 48/2015

Raport bieżący Nr 48/2015

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.


Temat: Zawiadomienie  w sprawie zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, działając stosownie do  art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a)  oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) („Ustawa”), zawiadomiła Spółkę, iż otrzymała informacje o nabyciu przez Jerzego Mazgaja, Prezesa Zarządu Alma Market S.A. 55.000 akcji Spółki w transakcjach w dniach 2 i 3 czerwca 2015 r., które zapewniły łącznie pośrednio i bezpośrednio zmianę posiadanego udziału przekraczającego 10% ( o czym Alma Market S.A. informowała w zawiadomieniu z dnia 10 grudnia 2014 r.) o co najmniej  2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez osoby powiązane z Alma Market S.A.

 

Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 2) Ustawy, Alma  Market S.A. zawiadomiła o stanie akcji i głosów przed zmianą udziału:

 

Liczba posiadanych akcji: 17.893.420

Udział procentowy w kapitale zakładowym: 10,29%

Udział procentowy w kapitale zakładowym, po zmianie struktury kapitału zakładowego zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 35/2015: 10,24%

Liczba głosów  posiadanych z akcji: 17.893.420

Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 10,29%

Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, po zmianie struktury kapitału zakładowego zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 35/2015: 10,24%

 

Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 3) Ustawy, Alma  Market S.A. zawiadomiła o stanie akcji i głosów po zmianie udziału i uwzględnieniu zmiany ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o czy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2015 z dnia 6 maja 2015 r.

 

Liczba posiadanych akcji: 21.398.420

Udział procentowy w kapitale zakładowym: 12,25%

Liczba głosów  posiadanych z akcji: 21.398.420

Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 12,25%

Oznacza to, że Alma Market S.A. wraz ze swoją spółką zależną Krakchemia S.A. oraz Jerzym Mazgajem stała się posiadaczem 21.398.420 akcji Spółki, stanowiących 12,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Alma Market S.A. oraz podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy nie wykluczają nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej oraz informacji napływających ze Spółki.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu