Raport bieżący nr 44/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne.


Temat:
Informacja w sprawie wyników oszacowania przedziału parytetu wymiany akcji w ramach przygotowania procesu połączenia Vistula Group SA i Bytom SA


Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. w godzinach późnowieczornych otrzymał od wspólnie wybranego przez strony tj. Spółkę i Bytom SA - doradcy Deloitte Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyniki oszacowania przedziału parytetu wymiany akcji w ramach czynności związanych z przygotowaniem procesu połączenia Spółki i Bytom SA. Przedział parytetu wymiany akcji został ustalony na poziomie 0,77 – 0,87, a wartość punktowa parytetu na poziomie 0,82. Oznacza to, że gdyby doszło do połączenia za jedną akcję Bytom SA akcjonariusz tej spółki otrzymałby 0,82 akcji Spółki. Wyniki wyceny będą stanowić podstawę do ustalenia parytetu wymiany akcji do planu połączenia. O podpisaniu planu połączenia Spółka będzie informować odrębnym raportem. Zamiarem Zarządu Spółki jest doprowadzenie do podpisania planu połączenia w ciągu kolejnych dwóch tygodni.