Raport bieżący nr 44/2016

Podstawa prawna: inne regulacje

Temat: Kandydatura Pani  Katarzyny Basiak-Gały do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Vistula Group S.A. w Krakowie ("Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („PTE PZU”) reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", będący akcjonariuszem Spółki, zgłosiło kandydaturę Pani Katarzyny Basiak-Gały w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku.

W opinii PTE PZU kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej życiorys Pani Katarzyny Basiak-Gały celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku.

Pani Katarzyna Basiak-Gała – Kandydat do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Wykształcenie ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Ukończyła Podyplomowe Studia Dziennikarskie i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest absolwentką London School of Public Relations. Pracę w Narodowym Banku Polskim rozpoczęła w 2009 roku jako Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji, obecnie pracuje na stanowisku doradcy. Zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

Doświadczenie zawodowe:

2009 – obecnie  Doradca w Narodowym Banku Polskim
2007 – 2008      Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polkomtel SA
2006 – 2007      Doradca w Ministerstwie Skarbu Państwa
2001 – 2003       Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Katarzyna Basiak-Gała  nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce  konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Katarzyna Basiak-Gała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pani Katarzyna Basiak-Gała spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone  w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.