Raport bieżący Nr 44/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Dojście do skutku emisji obligacji serii C .

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) zawiadamia, iż w związku z zakończeniem w dniu 20 grudnia 2012 roku zapisów na obligacje serii C, Spółka dokonała ich przydziału.

Spółka zaoferowała 500 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych. Próg emisji wynosił 300 obligacji.

Spółka informuje, iż zostały objęte i opłacone wszystkie zaoferowane 500 obligacji serii C.
Szczegółowe informacje dotyczące emisji obligacji serii C zostały podane w raporcie bieżącym Spółki nr 43/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent