Raport bieżący nr 43/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Informacja o zawarciu listów intencyjnych przez spółkę zależną od Vistula Group S.A. dotyczących planowanej akwizycji zagranicznej.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) – Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. spółka zależna od Spółki, tj. W.KRUK S.A. działająca na rynku jubilerskim w Polsce, podpisała dwa listy intencyjne dotyczące planowanych projektów akwizycyjnych na rynkach zagranicznych. Podpisanie listów intencyjnych stanowi jeden z elementów realizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki, która przewiduje realizację projektów akwizycyjnych obejmujących rozpoznawalne marki o uznanej pozycji rynkowej, działające w segmencie odzieżowym oraz jubilerskim, dysponujące kanałami dystrybucji detalicznej, co w efekcie prowadziłoby do przyspieszenia rozwoju i stworzenia znacznie większej grupy kapitałowej.
Podpisane dokumenty obejmują: (i) list intencyjny z N.Lori s.r.o., Jermontox Holdings Ltd. oraz Jays Czech LLC  dotyczący możliwości nabycia całości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa czeskiego Klenoty Aurum s.r.o. będącej jednym z liderów rynku czeskiego prowadzącym sieć salonów jubilerskich na rynku czeskim, w którym spółce zależnej przyznano wyłączność na czas prowadzenia analiz oraz (ii) list intencyjny z Liam Ltd. i Myra Investment Ltd. dotyczący możliwości nabycia całości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa słowackiego Montre s.r.o. prowadzącej sieć salonów jubilerskich na rynku słowackim, w którym spółce zależnej przyznano wyłączność na czas prowadzenia analiz. Spółka zależna zamierza przeprowadzić analizy w/w podmiotów w celu przedstawienia ofert nabycia udziałów. Listy intencyjne nie stanowią zobowiązania żadnej ze Stron do zawarcia transakcji. W przypadku pozytywnego przebiegu procesu akwizycyjnego Spółka szacuje, że może się on zakończyć w I kw. 2019 r. O dalszych etapach procesu akwizycyjnego kwalifikowanych jako informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, Spółka będzie informować odrębnymi raportami.