Raport bieżący nr 42/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub znacznego pakietu akcji


Temat:
Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji


Vistula Group  S.A. w Krakowie  („Spółka”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa („Towarzystwo”), informację przesłaną na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 1a,  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm. dalej „Ustawa”), że w wyniku zbycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”, „IPOPEMA 2 FIZAN) akcji Spółki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dn. 26 lipca 2017 r., rozliczonej w dn. 27 lipca 2017 r., udział Funduszu, jak również łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 15%, a także zmienił się o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed transakcją fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 30.200.000 akcji Spółki, co stanowiło  16,85% kapitału zakładowego Spółki i dawało 30.200.000 głosów, co stanowiło 16,85% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 21.200.000 akcji Spółki, co stanowiło  11,83% kapitału zakładowego Spółki i dawało 21.200.000 głosów oraz stanowiło 11,83% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 31.579.578 akcji Spółki, co stanowiło  17,62% kapitału zakładowego Spółki i dawało 31.579.578 głosów, co stanowiło 17,62% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, łącznie posiadały 22.579.578 akcji Spółki, co stanowiło  12,60% kapitału zakładowego Spółki i dawało 22.579.578 głosów oraz stanowi 12,60% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.