Raport bieżący Nr 42/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat - Zmiana warunków emisji obligacji serii B - wcześniejszy wykup obligacji.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 grudnia 2012 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/12/2012 w sprawie zmiany „Warunków Emisji 500 Zdematerializowanych Obligacji Imiennych Serii B Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna” z dnia 16 grudnia 2011 r. stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 2/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. (zwanych dalej „Warunki Emisji”), przy czym zmiana Warunków Emisji wejdzie w życie pod warunkiem jej zaakceptowania przez wszystkich obligatariuszy Obligacji Vistula Group S.A. serii B (zwanych dalej „Obligacjami”) w związku z zamiarem Spółki wcześniejszego wykupu Obligacji:

Zmiana Warunków Emisji polega wprowadzeniu w nich odpowiednich postanowień umożliwiających Spółce skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji w dniu 20 grudnia 2012 roku i tym samym skrócenie ostatniego okresu odsetkowego.

Przed dokonaniem powyższej zmiany Warunków Emisji, datą wykupu Obligacji był dzień 27 grudnia 2012 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent