Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji - przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Vistula Group S.A.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 18 stycznia 2017 r. COLIAN HOLDING S.A. z siedzibą w Opatówku (62-860) przy ul. Zdrojowej 1 (dalej: „Colian Holding”), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, dalej: „Ustawa”), poinformowała Spółkę, że w wyniku nabycia w dniu 16.01.2017 r. 160.000 akcji Spółki, udział Colian Holding w ogólnej liczbie  głosów w Spółce przekroczył próg 5%.

Przed w/w zdarzeniem Colian Holding posiadała łącznie 8.733.619 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 4,93% kapitału zakładowego Spółki i dawało 8.733.619 głosów oraz stanowiło 4.93% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po w/w zdarzeniu Colian Holding posiada łącznie 8.893.619 sztuk akcji Spółki, co stanowi 5,02% kapitału zakładowego Spółki i daje 8.893.619 głosów oraz stanowi 5,02% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Colian Holding poinformowała, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.