Raport bieżący Nr 4/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej „Emitent”), informuje, iż w związku z pkt. 2 „Warunków emisji 500 obligacji imiennych serii C spółki pod firmą Vistula Group Spółka Akcyjna”, zgodnie z którym Emitent zastrzegł możliwość późniejszego zabezpieczenia zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii C, po dojściu ich emisji do skutku, Emitent otrzymał informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 5 lutego 2013 roku o dokonaniu wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu rejestrowego na rzecz obligatariuszy, którzy nabyli 500 obligacji imiennych serii C Emitenta o wartości nominalnej i cenie jednostkowej 100.000 zł, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (dalej „Obligatariusze”).

Przedmiotowy zastaw rejestrowy został ustanowiony na znaczących aktywach Emitenta w postaci zbioru rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, tj. na zapasach towarów handlowych z branży jubilerskiej będących własnością Emitenta, znajdujących się w magazynach i sklepach prowadzonych pod marką „W.KRUK”, których szacunkowa wartość netto na dzień zawarcia umowy zastawu rejestrowego wynosi 50.000.000 zł.

Zastaw rejestrowy ustanowiony został na podstawie umowy zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy Obligatariuszami (Zastawnik) oraz Emitentem (Zastawca) w celu udzielenia zabezpieczenia fakultatywnego zobowiązań Emitenta wobec Obligatariuszy wynikających z emisji obligacji imiennych serii C do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 50.000.000 zł.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Obligatariuszy wyżej opisany zastawy rejestrowy uznano za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Obligatariuszami na rzecz których ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji obligacji serii C Emitenta zostały podane w raportach bieżących Spółki nr 43/2012 oraz nr 44/2012.