Raport bieżący nr 41/2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust 3 MAR - Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze


Temat:
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 28 lipca 2017 roku otrzymała od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), dotyczące osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Jerzym Mazgajem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Files to download