Raport bieżący nr 41/2015

Raport bieżący nr 41/2015

Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Temat: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:
Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:

Brak zgody na publikację danych osobowych

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania
informacji z emitentem

Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. zawarte przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej
Vistula Group S.A. oraz przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną.

3. Imię i nazwisko/Nazwa (firma) podmiotu dokonującego transakcji

Osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. oraz podmiot, w którym osoba obowiązana pełni
funkcję w Radzie Nadzorczej.

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje spółki Vistula Group S.A.

5. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków, 22 maja 2015 roku.

6. Opis transakcji

Transakcje zawarte przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Data transakcji; Data rozliczenia transakcji;Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena
15.05.2015; 18.05.2015; Kupno; 100.000; 2,17 PLN
18.05.2015; 20.05.2015; Kupno; 50.000; 2,18 PLN

Transakcje zawarte przez podmiot, w którym osoba obowiązana pełni funkcję w Radzie Nadzorczej.

Data transakcji Data rozliczenia transakcji Kupno/sprzedaż Wolumen Cena
18.05.2015; 20.05.2015; Kupno; 200.000; 2,50 PLN

7. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

8. Tryb zawarcia transakcji

Transakcja pakietowa na GPW

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu