Raport bieżący Nr 41/2012

Temat:  Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2012 r. BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.),  zawiadomił Spółkę o zmniejszeniu udziału Banku poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
W wyniku transakcji sprzedaży akcji na rynku giełdowym, w dniu 6 grudnia 2012 roku liczba akcji Spółki w posiadaniu Banku spadła do 6.638.524 akcji, czyli 4,96% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniającej do wykonywania 4,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed rozpoczęciem sprzedaży akcji, Bank posiadał 8.247.423 akcje zwykłe na okaziciela Spółki, które stanowiły 7,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki stanowiły 6,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Podmioty zależne Banku nie posiadają akcji Spółki.