Raport bieżący nr 40/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Temat:
Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2017 r. otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ (dalej: „Fundusze”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych -  o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie oraz samodzielnie przez QUERCUS Multistrategy FIZ udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Files to download