Raport bieżący Nr 40/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Podsumowanie informacji o kosztach emisji akcji serii K

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku, dotyczącego zakończenia subskrypcji 22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,20 zł każda („Akcje”) informuje, iż całkowite koszty emisji Akcji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły 282.504,38 zł netto, co stanowi 1,58% wartości emisji Akcji.
Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji przypadający na jedną Akcję objętą subskrypcją wyniósł 0,01266 zł.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent