Raport bieżący nr 39/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat:
Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Spółki nr 17/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zawiadamia, iż zgodnie z pozyskaną przez Spółkę informacją, w dniu 10 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji 2.020.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł  każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E.

W związku z powyższym Spółka informuje, iż kapitał zakładowy Spółki po objęciu akcji serii N przez osoby uprawnione wynosi obecnie 38.069.932,80 zł i dzieli się na 179.194.964 akcje o wartości nominalnej 0,20 zł każda, reprezentujące 179.194.964 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.