Raport bieżący Nr 38/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 995/2012 z dnia 3 października 2012 r. o następującej treści:

„Uchwała nr 995/2012
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A.

§1.

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 22.310.270 (dwadzieścia dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt)  akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

§2.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 8 października 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Vistula Group S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 października 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVSTLA00011”.

§3.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.”

Erwin Bakalarz

Prokurent