Raport bieżący Nr 37/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 994/2012 z dnia 3 października 2012 r. o następującej treści:

„Uchwała nr 994/2012
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 3 października 2012 r.
 
w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A.


§1.

Na  podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 5 października 2012 r. dzień ostatniego notowania  22.310.270 (dwudziestu dwóch milionów trzystu dziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLVSTLA00078”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

Erwin Bakalarz

Prokurent