Raport bieżący nr 36/2016

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Temat: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od trzech osób pełniących funkcje w zarządzie Spółki.

Informacje, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imiona i nazwiska osób obowiązanych do przekazania informacji

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych.

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osoby obowiązane do przekazania informacji z emitentem

Transakcje nabycia i zbycia akcji Spółki przez osoby pełniące funkcje w zarządzie Spółki.

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela Spółki.

4. Opis transakcji

Transakcje osoby obowiązanej do przekazania informacji pełniącej funkcję w zarządzie Spółki („Osoba 1”):

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)
31 maja 2016  r.; nabycie; 7.276; 1,03
1 czerwca 2016 r.; nabycie; 33.334; 2,00
1 czerwca 2016 r.; sprzedaż; 33.334; 3,23

Transakcje osoby obowiązanej do przekazania informacji pełniącej funkcję w zarządzie Spółki („Osoba 2”):

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)
31 maja 2016 r.; nabycie; 63.016; 1,03
1 czerwca 2016 r.; nabycie; 295.496; 2,00

Transakcje osoby obowiązanej do przekazania informacji pełniącej funkcję w zarządzie Spółki („Osoba 3”):

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)
31 maja 2016 r.; nabycie; 119.730; 1,03
1 czerwca 2016 r.; nabycie; 504.505; 2,00
1 czerwca 2016 r.; sprzedaż; 182.883; 2,00

5. Miejsce zawarcia transakcji

W odniesieniu do transakcji nabycia z dnia 31 maja 2016 r. oraz z dnia 1 czerwca  2016 r. dokonanych przez Osobę 1, Osobę 2 i Osobę 3  – objęcie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (oferta niepubliczna akcji serii L i N emitowanych przez Vistula Group S.A.)

W odniesieniu do transakcji sprzedaży z dnia 1 czerwca  2016 dokonanych przez Osobę 1 i Osobę 3    – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW)

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcje dokonane przez Osobę 1:

W odniesieniu do transakcji nabycia z dnia 31 maja 2016   -  objęcie 7.276  akcji serii L nastąpiło w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii D trzeciej transzy wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała 1”).

W odniesieniu do transakcji nabycia z dnia 1 czerwca 2016 -  objęcie 33.334  akcji serii N nastąpiło w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii E pierwszej transzy wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała 2”).

W odniesieniu do transakcji sprzedaży z dnia 1 czerwca 2016 -  sprzedaż nastąpiła w ramach transakcji sesyjnych na GPW. 

Transakcje dokonane przez Osobę 2:

W odniesieniu do transakcji nabycia z dnia 31 maja 2016   -  objęcie 63.016 akcji serii L nastąpiło w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii D trzeciej transzy wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały 1.

W odniesieniu do transakcji nabycia z dnia 1 czerwca  2016 -  objęcie akcji 295.496 serii N nastąpiło w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii E pierwszej transzy wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały 2.

Transakcje dokonane przez Osobę 3:

W odniesieniu do transakcji nabycia z dnia 31 maja 2016   -  objęcie 119.730 akcji serii L nastąpiło w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii D trzeciej transzy wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały 1.

W odniesieniu do transakcji nabycia z dnia 1 czerwca  2016 -  objęcie 504.505 akcji serii N nastąpiło w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii E pierwszej transzy wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały 2.

W odniesieniu do transakcji sprzedaży z dnia 1 czerwca 2016 -  sprzedaż nastąpiła w ramach transakcji pakietowej na GPW. 

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków, 3 czerwca 2016 roku

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu