Raport bieżący Nr 36/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Rejestracja akcji Vistula Group S.A. serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 728/12 z dnia 1 października 2012 r. o następującej treści:

„Uchwała nr 728/12
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 1 października 2012 r.
 
§1.

1. Na  podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz  § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki  Vistula Group S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 22.310.270 (dwadzieścia dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt)  akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLVSTLA00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który  wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLVSTLA00011,  z zastrzeżeniem ust. 2.


2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLVSTLA00078, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt, decyzji o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji  jako dzień wprowadzenia tych  akcji do obrotu na tym rynku. 

§2.

Informacja o zarejestrowaniu wskazanych w ust. 1  akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A. pod kodem  PLVSTLA00011 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Erwin Bakalarz

Prokurent