Raport bieżący Nr 35/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat - Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji - przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z  art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowała, że w związku z zawiadomieniem z dnia 24 września 2012 roku o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpiło w drodze emisji 22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru, Alma Market S.A. stała się posiadaczem akcji zapewniających łącznie pośrednio i bezpośrednio więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

Przed zwiększeniem udziału, o którym mowa powyżej Alma Market S.A. posiadała 10.327.851 akcji Spółki, co stanowiło 9,26% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 10.327.851 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 9,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

W wyniku wyżej opisanego zdarzenia aktualnie Alma Market S.A. posiada na rachunkach papierów wartościowych łącznie 12.392.901 akcji, natomiast spółka zależna od Alma Market S.A. – Krakchemia S.A. posiada 2.581.169 akcji, co daje łączną liczbę 14.974.070 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiącą 11,19% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało odpowiednio 12.392.901 i 2.581.169 głosów (łącznie 14.974.070 głosów), co stanowi łącznie 11,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

W perspektywie 12 miesięcy Alma Market S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


Erwin Bakalarz

Prokurent