Raport bieżący nr 34/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistula Group S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku („Zgromadzenie”) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Do wzięcia udziału w Zgromadzeniu uprawnieni byli akcjonariusze posiadający prawo do 133.112.369  głosów, co stanowiło 73,46%  ogólnej liczby głosów  na walnym zgromadzeniu Spółki.

Files to download