Raport bieżący Nr 34/2012

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o ofercie - informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Temat - Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

Vistula Group S.A. w Krakowie podaje poniżej do wiadomości informację o transakcji nabycia akcji Vistula Group S.A. przekazaną przez Pana Grzegorza Pilcha, Prezesa Zarządu Vistula Group S.A. na  podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,  w związku z otrzymaniem informacji o zarejestrowaniu w dniu 13 września 2012 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia  kapitału zakładowego i zmian w Statucie Vistula Group S.A. dokonanych w związku z emisją akcji Spółki serii K 

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Grzegorz Pilch

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Grzegorza Pilcha pełniącego funkcję  Prezesa  Zarządu Vistula Group S.A.


3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie


4. Opis transakcji:

Data transakcji Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)
13 września 2012 ; Kupno; 40.000; 0,80
Razem; Kupno; 40.000; 0,80


5. Miejsce zawarcia transakcji

Oferta publiczna akcji serii K emitowanych przez Vistula Group S.A.

6. Tryb zawarcia transakcji

Zapis na akcje serii K

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   24 września  2012 roku

 

Erwin Bakalarz

Prokurent