Raport bieżący Nr 33/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat - Rejestracja podwyższenia  kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji Spółki serii K.

1.  Zarząd spółki Vistula Group Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”)  zawiadamia, że w dniu 24 września 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 września 2012 o wpisie  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 września 2012 roku  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dotychczasowy kapitał zakładowy w kwocie 24.541.211 zł został podwyższony do kwoty 29.003.265 zł.

Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze emisji 22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Emisja akcji serii K została przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr 22/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Vistula Group Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji  akcji serii K z zachowaniem prawa poboru. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 133.861.625, co daje łącznie 133.861.625 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiana postanowień § 8 Statutu Spółki.

Postanowienia § 8  ust. 1 i ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy dzieli się na 111.551.355  (sto jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi 24.541.211 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych).”

otrzymały następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy dzieli się na 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).”


W związku z sądową rejestracją wyżej opisanych zmian postanowień § 8 Statutu, Spółka przekazuje w załączeniu do wiadomości jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Erwin Bakalarz

Prokurent