Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Temat:
Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.


Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2017 roku, Pan Jerzy Mazgaj, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie  art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), zawiadomił Spółkę, że w wyniku nabycia przez niego akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie dokonanych w dniu 16 maja 2017 roku, zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem akcji w transakcjach, o których mowa powyżej Pan Jerzy Mazgaj posiadał 8.920.667  akcji Spółki, co stanowiło 4,98 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 8.920.667   głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,98 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku przeprowadzonych transakcji, na dzień zawiadomienia Pan Jerzy Mazgaj posiada 9.075.667 akcji Spółki, co stanowi 5,06 % kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony do 9.075.667  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,  co stanowi 5,06 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.